top of page
הצהרת בריאות ושימוש בציוד

הצהרת בריאות אישית

איני סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות.

אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל הפעילות בכל שינוי במצב בריאותי האישי.

אני מאשר/ת כי אני בעל/ת ידע בסיסי בשחייה.

כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לבית הספר לגלישה וויסרף קאמפס תיעשה תחת חוקי מדינת ישראל בלבד וכנגד וויסרף קאמפס בלבד.

בשליחת טופס זה אני מאשר/ת שקראתי את הנחיות ונהלי הרישום ואני מסכים/ה לתנאים המפורטים בו.

הצהרות והתחייבויות משכיר ציוד בלבד (לא כולל את המשתתפים בשיעורים קבוצתיים/פרטיים עם מדריך):

 

מועדון ויסרף קאמפס הינו הבעלים של ציוד ההשכרה ולמעט זכות שימוש- אין חזקתו של השוכר ציוד גלישה מן המועדון מקנה לו זכויות כלפי המועדון ו/או הציוד המושכר.

 

מצבי הבריאותי מאפשר לי לגלוש ולבצע את הפעילות לשמה קיבלתי את הציוד, מצבי הבריאותי מאפשר לי לבצע את פעילות הגלישה ולאור זאת מועדון הגלישה הסכים להשכיר לי את הציוד המבוקש.

 

 מאחר ומצבי הבריאותי תקין ומתאים לספורט הגלישה אני מצהיר, כי ידוע לי שמועדון הגלישה אינו אחראי לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לי או לצד שלישי ומקורו בגלישה ו/או בשימוש בציוד הגלישה. מאחר ומצבי הבריאותי תקין ולאחר שהבנתי, כי המועדון אינו אחראי לכל נזק גופני שייגרם לי או לצד שלישי בעקבות השכרת הציוד, אני מתחייב שלא לתבוע את המועדון בגין כל נזק גופני שייגרם לי או לצד שלישי שמקורו בשימוש בציוד הגלישה.

 

אני מצהיר, כי ידוע לי, שספורט הגלישה, מטבעו, הינו פעילות ספורטיבית אשר עלולה לגרום, באופן טבעי, לפגיעות גוף שונות, וכי במידה ואפגע במהלך פעילות הגלישה לא אתבע את מועדון הגלישה בגין כל נזק גוף שנגרם לי כתוצאה מפעילות זאת .

 

אני מצהיר כי בדקתי את הציוד לפני תחילת פעילותי ושימושי בו, הוא נמצא תקין, לפי ראות עיני וראות המדריך/משכיר.

המשך פעילות מהנה

קורונה

א. אני מצהיר\ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס. ב. אני מצהיר\ה כי איני משתעל\ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה*.

ג. אני מצהיר/ה כי לא באתי במגע או קרבה עם חולה קורונה מאומת או חשוד כחולה קורונה

bottom of page